Gebouw & Orgel

Het eerste kerkje
Nadat er kerkdiensten in een schuur werden gehouden bij Anne Veenstra aan de Bjirkewei in Kooten, en daarna in de bakkerij van Taeke Postma bleek al snel dat dit te klein werd. (soms kwamen er wel 60 mensen)

Ze kwamen op het idee dat er een kerkje moest worden gebouwd.IMG_20150911_140556

Dit werd in de zomer van 1914 gerealiseerd. Eindelijk een eigen kerkje. Eerst was er een keer per zondag een dienst. Op 6 juni 1915 besloot de kerkenraad van Murmerwoude om het aantal diensten inZwaagwesteinde uit te breiden.

In 1916 werd een voltallige kerkenraad gevormd en vroeg men aan de classis een zelfstandige gemeente te mogen worden.

Nieuw kerkgebouw
Op Hemelvaartsdag 1925 nam de gemeente in een bijzondere dienst het nieuwe kerkgebouw in gebruik. Toen ontstond ook de naam Rehobôth.

In 1929 werd het orgel geplaatst.

In 1934 telde onze gemeente al 212 leden. De vele meelevende leden zijn hierbij niet mee geteld. Het betekende, dat ook de nieuwe kerk te klein was. De oplossing werd gevonden in het aanbouwen van een zijvleugel. Dit werd grotendeels door vrijwilligers gerealiseerd. De financiële omstandigheden waren niet erg rooskleurig.

Het huidige kerkgebouw
(1976 tot heden)

Op zaterdag 11 oktober 1975 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw. Dit gebeurde door Abele Reitsma. De steen draagt de tekst Mattheus 21 vers 3 “Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden.”

Ruim een jaar later op woensdagavond 15 december 1976 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Het kerkgebouw werd overgedragen aan de voorzitter van de kerkenraad ds H.H. Klomp door aanbieding van de sleutel (door Simon Bouke Santema)

De kerkenraadsbijbels werden binnen gebracht door kinderen van de zondagsschool. De kanselbijbel werd door 2 kerkenraadsleden binnengebracht.

Daarna hield ds. H.H. Klomp een korte prediking met als tekst 2 Kronieken 6:40: “Christus wil onder ons wonen.”

De voorzitter van de bouwcommissie M Bosma droeg het kerkgebouw over aan de kerkenraad, en de dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 72 :11: “Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen.”


Het orgel

De eerste jaren was er geen orgelbegeleiding in de kerk. Jelte de Haan is opperzangmeester.
Hij zette de psalm in en de anderen volgden wel.
Dit veranderde in 1922. Ouderling Postma en diaken de Beer haalden een harmonium uit Drachten.
Het kwam in het kerkje naast de preekstoel te staan. Mevrouw De Beer begeleidde voortaan het zingen. Behalve spelen moet je op een harmonium ook regelmatig trappen en daar had ze wel eens moeite mee. Het gevolg was dan ook dat het orgeltje erg gaat “hijgen“.
Ze bleef de begeleiding verzorgen tot 1929, toen er een pijporgeltje werd aangeschaft, gebouwd door de firma Spiering uit Dordrecht.
Het kwam boven de ingang op de galerij te staan. Het was maar een klein orgel zonder pedaal. Het was eigenlijk te klein, vooral na de uitbreiding van de kerk in 1934.
Omdat er geen windmotor in zat was er altijd een orgeltrapper nodig om de lucht in de blaasbalg te krijgen.
De Fa.Spiering had indertijd aan de kerkenraad geschreven dat het een goed instrument was, toch viel het orgel niet zo best uit.
Geert Postma die sinds 1929 kerkorganist was, moest het orgel vaak repareren.
In 1942 was er nog over gesproken om er een motor in te plaatsen, maar vanwege de prijs (250 gulden)besloot men om er voorlopig van af te zien.
In 1954 werd het orgel verkocht. Er kwam een nieuw orgel in de kerk en dat wordt boven de kansel geplaatst, met de speeltafel beneden. Dit electro-pneumatisch orgel was gebouwd door de Fa.Verweis uit Amsterdam. Dit orgel heeft tot 1975 dienst gedaan, toen werd het oude kerkgebouw afgebroken.

Op 15 december 1975 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.

In 1977 werd het huidige orgel geplaatst.  Het orgel is gebouwd door de Fa.Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet.
Het is een mechanisch orgel met 14 stemmen verdeeld over 2 klavieren en pedaal.

De dispositie was:

Hoofdwerk
Prestant 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Qiunt 2 2/3’
Octaaf 2′
Mixtuur 4 sterk
Schalmei 8’
Borstwerk
Gedekt 8’
Roerfluit 4’
Prestant 2’
Nasard 1 1/3’
Cymbel 2-3 sterk
Pedaal
Prestant 8’
Bourdon 16’
Speelhulpen
Koppel I – II
Koppel ped.- I
Koppel Ped. – II
Tremulant op II


In 2002 werd besloten om het orgel dat 25 jaar in gebruik was, een grote onderhoudsbeurt te geven, en een wijziging in de dispositie aan te brengen en het orgel opnieuw te laten intoneren.

Huidige dispositie

Hoofdwerk
Prestant 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Qiunt 2 2/3’
Octaaf 2′
Mixtuur 4 sterk
Schalmei 8’
Borstwerk
Gedekt 8’
Roerfluit 4’
Gemshoorn 2’
Nasard 1 1/3’
Sesquialter 2 sterk
Pedaal
Prestant 8’
Bourdon 16’
Speelhulpen
Koppel I – II
Koppel ped.- I
Koppel Ped. – II
Tremulant op II


Onze organisten zijn:
– br. Sinus Gouw sinds 1986
– br. Meino Wiersma van 2000 tot 2022
– zr. Eke Postma – Eisma sinds 2000
– zr. Hennie van der Meer – Veenstra sinds 1996
– zr. Anja Heikamp – Kommerie sinds 2012