Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan

 

Doel van ons jeugdwerk:

Voordat we kunnen bepalen wát we moeten en willen doen binnen ons jeugdwerk, moeten we eerst weten waarom we jeugdwerk doen. Gezamenlijke uitgangspunten zijn daarom:

 

 • Onze jongeren de liefde van God laten zien en leren daaruit te leven
 • Kennis van God bijbrengen aan jongeren
 • Onderlinge samenhang vergroten – steun aan elkaar, vriendschappen en openheid stimuleren
 • Jongeren een ‘thuisgevoel’ geven in de kerk – ze horen erbij, ze mogen betrokken zijn.

 

Een aantal belangrijke bijbelteksten die we hierbij altijd voor ogen moeten houden:

Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. (Lucas 18:16-17) à wij hebben de heilige verplichting om de kinderen een grote plek in te laten nemen in onze gemeente.

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. (1 Timotheüs 4:12) à leeftijd mag nooit een reden zijn om jongeren niet, of minder, serieus te nemen.

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. (Lucas 15:10) à aantallen zijn geen overweging in de beslissingen rondom jeugdwerk. Als wij ons werk voor één jongere doen, is het voor God alle moeite waard.

Leeftijdsgroepen

Per leeftijdsgroep verschilt de jeugdwerkaanpak.

We hanteren de volgende leeftijdsgroepen:

0-3 jaar, (voor de basisschool)

basisschoolkinderen groep 1-4

basisschoolkinderen groep 5-8

12-16 jaar

17-21 jaar

Uitwerking van de doelen per leeftijdsgroep

 

0-3 jaar (voor basisschool)

Liefde van God laten zien

 • Aandacht, ook via de ouders
 • Verjaardagskaartjes
 • uitnodiging voor oppas

Kennis van God

 • Vooral taak van ouders
 • Geloofsopvoedingtoerusting organiseren voor alle ouders (via jeugdbonden)

Samenhang

 • Kinderen die elkaar zien tijdens oppas
 • Ook jonge kinderen af en toe zichtbaar laten zijn ín de eredienst – ze horen erbij! (tijdens doop, bijzondere diensten? )

Thuisgevoel

 • Zichtbaar in de kerk
 • mogen spelen
 • welkom bij kerkactiviteiten

 

4-11 jaar (groep 1 tot 8)

Liefde van God laten zien

 • belangstelling door gemeenteleden
 • Aandacht, o.a. door WAT, verjaardagskaartjes, etc
 • Ze krijgen de zegen tijdens de dienst. Binnenkomst tijdens collecte voor de slotpsalm.

Kennis van God

 • Zondagsschool. Om zinvol kennis over te kunnen dragen wordt de zondagsschool weer gesplitst in 2 leeftijdsgroepen: groep 1-4, en groep 5-8

In groep 1-4 is de mogelijkheid tot een bijbelverhaal, een werkje, en wat speelsere verwerking

In groep 5-8 kan diepgaander doorgepraat worden over het onderwerp, kan het knutselen achterwege blijven, en wordt ook de stap gemaakt om in de kerk te beginnen of te eindigen (zodat de stap naar ‘volledig in de kerkdienst zitten’ minder groot is)

 • Kindermoment in eredienst – dominee of iemand anders heeft een vast moment in de ochtenddienst waarin de kinderen bijzondere aandacht krijgen, met een voorbeeld, een uitleg, een lied.
 • kerkboekje – voor de kinderen die in de eredienst aanwezig zijn, wordt er een kerkboekje gemaakt. Dat is een pagina waarop ze de dienst kunnen verwerken, vragen kunnen invullen, etc. Er wordt in ieder geval algemeen materiaal gemaakt, en binnen de mogelijkheden en capaciteiten ook specifiek toegespitst op de preek van die zondag.
 • Geloofsopvoeding toerusting organiseren in samenwerking met de jeugdbonden

Samenhang

 • Zondagsschool – hier leren de kinderen elkaar kennen, en ontmoeten ze elkaar elke week
 • Woensdagmiddagclub – de mogelijkheid wordt bekeken om een woensdagmiddagclub op te zetten, misschien in samenhang met de andere kerken. Doel is: evangelisatie voor het dorp, en een doordeweekse verbinding met de kerk.

Thuisgevoel

 • Kindermoment – er is tijd en aandacht voor mij
 • lied vd maand – verbinding zondagsschool / kerkdienst
 • taken in kerk (welkom heten in de hal, helpen met koffiedrinken etc)
 • zaal 1 opknappen – de kinderen van de zondagsschool zitten daar altijd, zaal wordt als saai ervaren. Op vergelijkbare manier als de oppasruimte laten opknappen met hulp van de kinderen. (met behoud van functionaliteit voor vergaderingen en catechese)

 

12-16 jaar (vanaf voorgezet onderwijs)

Liefde van God laten zien

 • Vanaf 16 jaar: huisbezoek door jeugdouderling. Tot die tijd, huisbezoek samen met ouders door ouderling/diaken en dominee
 • Kaartjes sturen bij bijzondere gelegenheden
 • Aandacht voor jongeren
 • Aanwezig zijn op social media en ook daar interesse tonen

Kennis van God

 • Catechisatie
 • Club
 • Kerkdiensten, eigentijdse voorbeelden, vragen, af en toe uitnodigen in voorbereiding preek/dienst

Samenhang

 • Club
 • Gezamelijke activiteiten organiseren
  • kamp organiseren (samen met hele gemeente) en/of uitwisselingen met jongeren van andere gemeente.
  • Sing in – samen met andere kerken, of in ieder geval in overleg met andere kerken (zodat er geen overlap is)

Thuisgevoel/betrokken

 • Taken in kerk (oppassen, helpen met koffiedrinken, tuin opknappen, beamteam, welkomstwoord in de dienst, bijbellezen)

 

17+

Liefde van God laten zien

 • Hartelijke belangstelling, ruimte voor vragen en veranderingen
 • Sing in of jeugddienst ’s avonds – interkerkelijk?
 • Huisbezoek tot 21 jaar van jeugdouderling, daarna via wijkouderling

Kennis van God

 • Catechisatie
 • JV
 • Preekbesprekingen na de diensten (niet alleen na jeugddienst)
 • Groeigroepen – kijken of er na de JV – of naast de JV – ook groeigroepen opgezet kunnen worden.

Samenhang

 • JV
 • activiteiten (kamp?)

Thuisgevoel

 • Ruimte geven
 • niet afbranden
 • taken in de kerk (beamteam)
 • taken in commissies (!), altijd een jongere erbij als er een taak is (stemcommissie, kascontrole, gemeenteboekje maken, WAT, etc)
 • gavenformulieren gebruiken om alle talenten en interesses in kaart te brengen

 

 

Overig

Jaarthema + invulling jeugddiensten vooraf vastleggen, voor hele jaar, zodat er op clubs, zondagsschool, catechisatie ook aansluiting gemaakt kan worden.

 

 

(jeugdbeleidsplan, versie oktober 2016)